Altek


Altek Leo 3.5 G: 14 MP camera, anyone?

Altek Leo 3.5 G: 14 MP camera, anyone?

The ultimate smart-cameraphone....

Oct 4 2010, 11:58am CDT