Amiigo


Amiigo Exercise Bracelet Hits Indiegogo

Amiigo Exercise Bracelet Hits Indiegogo

This bracelet knows what exercise you're doing...

Jan 25 2013, 1:00pm CST