G45-av690


Toshiba Qosmio G45-AV690 Review

Toshiba Qosmio G45-AV690 Review

The test lab at our review partner Digital Trends published a review of the Toshiba Qosmio G45-AV690 AV notebook. Biggest drawb...

Apr 11 2008, 3:00pm CDT